ΕΑΤ | ΔΑΝΕΙΑ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

unnamed

ΕΑΤ Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού
 • Δάνεια Επενδυτικού Σκοπο

Δεν περιλαμβάνονται ως αποδεκτοί σκοποί χρηματοδότησης οι παρακάτω: 

 1. η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, 
 2. (ii) η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών  και (iii) η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 
 3. (iv)  η αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10 % της συνεισφοράς του Ταμείου στο εκάστοτε δάνειο 
 4. v) Πληρωμή τόκων χρέους 
 5. vi) Τέλη, φόροι (με εξαίρεση τον ΦΠΑ που είναι επιλέξιμος) και εισφορές 
 6. vii) Έξοδα δανειακού φακέλου.

Ποσό

Για περιπτώσεις Κεφαλαίου Κίνησης Κίνησης Ειδικού Σκοπού: Από €10.000 έως €500.000 κατ’ ανώτατο ανά επιχείρηση

Για περιπτώσεις Επενδυτικών Δανείων και βάσει του Καθεστώτος Ενίσχυσης:

 • Από €20.000 έως €1.500.000 κατ’ ανώτατο ανά επιχείρηση για Δάνεια μέσω De minimis
 • Από €20.000 έως €8.000.000 κατ’ ανώτατο ανά επιχείρηση για Δάνεια μέσω Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
 •  

Δύναται να υποβληθούν περισσότερα του ενός αιτήματα από μία επιχείρηση (ΑΦΜ) για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία, ωστόσο, αιτήματα δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των €8.000.000 συνολικού δανεισμού. 
Το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων ανά επιχείρηση (ΑΦΜ) σε όλα τα Υποπρογράμματα του Ταμείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €8.000.000. 

Διάρκεια Χορήγησης

 • Για περιπτώσεις Κεφαλαίου Κίνησης : Από 2 έως 5 έτη (συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος)
 • Για περιπτώσεις Επενδυτικών Δανείων : Από 5 έως 12 έτη (συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος)

Επιτόκιο

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου ή κυμαινόμενου με βάση το Euribor 3m πλέον περιθωρίου, μειωμένων κατά 40% λόγω της άτοκης συμμετοχής της ΕΑΤ στα εν λόγω δάνεια.

Όλα τα επιτόκια επιβαρύνονται επιπλέον και με την εισφορά του Ν.128/75 για το σύνολο του δανείου, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,60%.
Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και της αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας του πελάτη.

Επιδότηση επιτοκίου

Διετής επιδότηση επιτοκίου ύψους έως 3% για το 60% του δανείου το οποίο δεν συγχρηματοδοτείται από την ΕΑΤ, η οποία:

 • Για τα Κεφάλαια Κίνησης, ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από προηγούμενο πρόγραμμα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ), ενώ για τις περιπτώσεις Επενδυτικών Δανείων δεν ισχύει η εν λόγω εξαίρεση
 • Παύει οριστικά σε περίπτωση εμφάνισης ληξιπροθεσμίας μεγαλύτερης των των 90 ημερών

Δεν καλύπτει την εισφορά του Ν. 128/75 και ενδεχόμενους τόκους υπερημερίας που, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον πελάτη.

Αποπληρωμή

 • Για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες (Κύκλος εργασιών ≤ €2,5 εκατ.): Μηνιαίες ή 3μηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται, επιπλέον των ανωτέρω , η δυνατότητα για 6μηνιαίες ή/και ετήσιες καταβολές
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις και μόνο για δάνεια Κεφαλαίων Κίνησης επιτρέπονται Balloon πληρωμές με την προϋπόθεση ότι δεν θα απομένει για το τελευταίο χρονικό διάστημα (δηλ. το 25% της συνολικής διάρκειας του δανείου) κεφάλαιο μεγαλύτερο του 70% του εκταμιευθέντος δανείου

Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση. Το ποσό της πρόωρης καταβολής δεν επαναχορηγείται.

Εκταμιεύσεις

Οι εκταμιεύσεις δύναται να είναι είτε εφάπαξ είτε σταδιακές.

 • Η πρώτη εκταμίευση (ολική ή σταδιακή) θα υλοποιείται το αργότερο εντός (4) τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης
 • Σε περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων α) η 1η εκταμίευση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης β) η ολική εκταμίευση του δανείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης και το αργότερο έως την 31/12/2029 όποια ημερομηνία έρθει πρώτη.
 • για όλες τις χρηματοδοτούμενες δαπάνες απαιτείται προσκόμιση παραστατικών τα οποία θα ελέγχονται ως προς τη συνάφειά τους με το υποβεβλημένο επιχειρηματικό σχέδιο

Εξασφαλίσεις

Ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις. Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις δεν θα ξεπερνούν το 100% του εγκεκριμένου δανείου

Για περισσότερες Πληροφορίες:

PLANTECH ΕΠΕ

Τηλ.: 2651054300

Κόστος Υποβολής: 300,00 €

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |