Επιχορηγήσεις Επιχειρήσεων

 

Η PlanTech ΕΠΕ αναλαμβάνει την ενημέρωση και προετοιμασία επιχειρήσεων για επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 :

 • ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας

Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών μας και η αποδεδειγμένη επιτυχία, τόσο στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων, όσο και στην ολοκλήρωση τους μας επιτρέπει να προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσίες

 • Ενημέρωση, αναφορικά με το σύνολο των παραμέτρων που καθορίζουν την επιλεξιμότητα ή μη των ενδιαφερομένων.
 • Την επιμέλεια της συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή της οικονομοτεχνικής μελέτης στις διατάξεις του προγράμματος.
 • Την επιμέλεια της συλλογής, την σύνταξη και την παρουσίαση όλων των οικονομικών στοιχείων σχετικά με την οικονομοτεχνική μελέτη.
 • Τη σύνταξη και συγγραφή κάθε επιμέρους τμήματος του επενδυτικού σχεδίου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το πρόγραμμα.
 • Την έγκαιρη παράδοση σε στελέχη του πελάτη τμημάτων της οικονομοτεχνικής μελέτης για αξιολόγηση και πιθανή τροποποίηση.
 • Την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου του επιχειρηματικού σχεδίου και των απαιτουμένων συνοδευτικών δικαιολογητικών στο αρμόδιο τμήμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από το πρόγραμμα.
 • Την παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.

Και κατά την διάρκεια της υλοποιήσης

 • Υποβοήθηση κατά την ετοιμασία και συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών (σύμβαση, τεχνικό δελτίο, περιοδικές εκθέσεις προόδου, κ.ά.) του πελάτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων.
 • Επιμέλεια για την εμπρόθεσμη υποβολή από τον πελάτη, όλων των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρμόδιου τμήματος διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος.
 • Επιμέλεια και συλλογή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη διενέργεια αυτοψιών ελέγχου υλοποίησης του έργου, καθώς και για την εκταμίευση των δόσεων επιχορήγησης.
 • Επιμέλεια και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση τμημάτων του επενδυτικού σχεδίου, μέσω του αρμόδιου τμήματος διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος.
 • Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του τμήματος διαχείρισης του Προγράμματος για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών - οδηγιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
 • Εκπροσώπηση του πελάτη για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις στα αρμόδια στελέχη του τμήματος διαχείρισης του Χρηματοδοτικου Προγραμματος.
 • Παρουσία των στελεχών της εταιρείας μας στις επιτόπιες αυτοψίες - ελέγχους που θα διενεργηθούν από τα στελέχη του αρμόδιου τμήματος διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος προς τον πελάτη.

Γιατί στην PlanTech ΕΠΕ ;

 

Η PlanTech υποστηρίζει επιχειρήσεις και φορείς από το 2004 που ιδρύθηκε. Στα 15 χρόνια λειτουργίας έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με πάνω από 1.000 επιχειρήσεις και φορείς όλων των κλάδων…

01

ΑΝΑΛΥΣΗ

02

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

03

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

04

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ