Επιχειρηματικά Σχέδια

People discussing business plan

Η PlanTech ΕΠΕ αναλαμβάνει την ενημέρωση και προετοιμασία επιχειρήσεων για επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 :

Η δομή του επιχειρηματικού σχεδίου περιλαμβάνει τα εξής

Συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας

Γενικά στοιχεία της εταιρείας

Ανάλυση οργανωτικής διάρθρωσης

Προσφερόμενα προϊόντα

Ανάλυση αγοράς και πωλήσεων

Σχέδιο επενδύσεων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |