«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ 2» ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

→ Ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

→ Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών (π.χ. ΟΕ ή ΕΕ) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (π.χ. ΙΚΕ, ΕΠΕ).

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρηματικές και επαγγελματικές οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς και να έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού και για το λόγο αυτό να έχουν ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  • να ανήκουν σε πληττόμενους ΚΑΔ.
  • τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το ημερολογιακό έτος 2019.
  • Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του το αιτούν πρόσωπο να μην έχει λάβει άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για το δάνειο.
  • Να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για το δάνειο.

Επιπλέον των ως άνω προϋποθέσεων, θα πρέπει να πληρούνται, για κάθε  περίπτωση ξεχωριστά κάποια κριτήρια, τα οποία παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες, ανάλογα με το είδος των δανείων (εξυπηρετούμενα ή μη):

  Α. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Ή ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΩΣ 90 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΔΑΝΕΙΟ(1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(2) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(3) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Ελλάδα & εξωτερικό)(4)  ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ(5) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας  600 €0≤ 57 χιλ. €≤ 40 χιλ. €≤ 600 χιλ. €
Πολύ μικρή επιχείρησηή Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας 5.000 €1 – 9≤ 2 εκατ. €≤ 1 εκατ. €≤ 150 χιλ. €≤ 2,5 εκατ. €(μη υποθηκευμένη)
Μικρή επιχείρηση15.000 €10 – 49≤ 10 εκατ. €≤ 5 εκατ. €≤ 750 χιλ. €≤ 10 εκατ. €(μη υποθηκευμένη)
Μεσαία επιχείρηση 50.000 €50 – 249≤ 50 εκατ. €≤ 25 εκατ. €≤ 3,75 εκατ. €≤ 50 εκατ. €(μη υποθηκευμένη)
  Β. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ) ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΔΑΝΕΙΟ(1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(2) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(3) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Ελλάδα & εξωτερικό(4)  ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ(5) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
Ατομική επιχείρηση/ Ελεύθερος Επαγγελματίας    500 €  0  ≤ 45 χιλ. €  ≤ 25 χιλ. €  ≤ 500 χιλ. €
Πολύ μικρή επιχείρηση ή  Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας4.000 €1 – 9≤ 2 εκατ. €≤ 850 χιλ. €≤ 127,5 χιλ. €≤ 2,25 εκατ. €(μη υποθηκευμένη)
Μικρή επιχείρηση12.500 €10 – 49≤ 10 εκατ. €≤ 4,25εκατ. €≤ 637,5 χιλ. €≤ 9εκατ. €(μη υποθηκευμένη)
Μεσαία επιχείρηση40.000 €50 – 249≤ 50 εκατ. €≤ 21,25εκατ. €≤ 3,1875εκατ. €≤ 45εκατ. €(μη υποθηκευμένη)

3. ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

• Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.

• Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.

•  Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.

• Επιδότηση δόσης μέχρι και το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Έναρξη: 05/04/2021

Λήξη:    09/05/2021

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |