Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • για μεγάλες επιχειρήσεις 1.000.000 ευρώ 
 • για μεσαίες επιχειρήσεις 500.000 ευρώ
 • για μικρές επιχειρήσεις 250.000 ευρώ
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις 150.000 ευρώ 
 • ⦁50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • ⦁ Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, μόνο για το καθεστώς “Νέο Επιχειρείν”

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ήπειρος70%60%50%
Ιόνια Νησιά60%50%40%
Δυτική Μακεδονία60%50%40%
Βόρειο Αιγαίο70%60%50%
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη70%60%50%
Κεντρική Μακεδονία70%60%50%
Δυτική Ελλάδα70%60%50%
Θεσσαλία70%60%50%
Πελοπόννησος60%50%40%
Κρήτη60%50%40%
Στερεά Ελλάδα60%50%40%
Νότιο Αιγαίο50%40%30%

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 • αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΜΚ) από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων
 • αύξηση του ΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
 • με την ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών
 • με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης
 • με τραπεζικό δάνειο (με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους* αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή)

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |