ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ

unnamed | Plantech | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Κατασκευή Ιστοσελίδων | Ιωάννινα

 

Επιδότηση:
65 % για ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης:

 • Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 € για τον κλάδο του Τουρισμού.
 • Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 € για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.
 •  

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα αποτελεί:

 • Να έχει εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του/ων κτιρίου/ων, που περιλαμβάνονται στο ΕΣ, εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4122/2013, και να προκύπτει από αυτό:
  1. Ότι το κτίριο/α κατατάσσεται/ονται στην υφιστάμενη κατάσταση σε κατηγορία από Γ έως και Η.
  2. Ότι επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του ΕΣ Ενεργειακός Στόχος, μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35% και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται ως εξής:

 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%
 • Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπως:

 • Θερμομόνωση – θερμοπρόσοψη
 • Αντλίες θερμότητας
 • Κλιματιστικά Inverter
 • Ενεργειακά κουφώματα αλουμίνιου – ενεργειακοί υαλοπίνακες
 • Ηλιακό σύστημα παραγωγής ΖΝΧ
 • Συστήματα σκίασης
 • Φωτισμός LED

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 €. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

 • Υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών).
 • Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.
 • Υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, σχετικές με τους σκοπούς της δράσης.

Σημειώνεται πως ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος, αμεταχείριστος και να περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, όπως επίσης οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας η 30η.7.2025.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Εξοικονομώ Επιχειρώ», μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Στο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 

26510 54300.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |