Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Αφορά επιχειρήσεις σχεδόν από όλους τους κλάδους και νομικές μορφές

Μεγάλη Προσοχή !!!

Οι Επιχειρήσεις θα πρέπει στις 28/2/2021 να απασχολούσαν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν κατά τις 29/2/2020.

Περίοδος Υποβολής

Από 08.10.2020 έως 01.11.2020

Προϋπολογισμός | Επιχορήγηση

Ο προϋπολογισμός – Επιχορήγηση είναι ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του έτους 2019.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα :

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
  (δηλαδή, από τα πεδία 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 του Ε3)

Ανάλογα την περιφέρεια υπάρχουν ελάχιστη επιδότηση 3.000 και μέγιστη 40.000

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια

 • Μονάδες Εργασίας (Όσο ποιο πολλά άτομα τόσο μεγαλύτερη Βαθμολογία)
 • Δείκτης κέρδους (Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBIΤDA) προς Κύκλο Εργασιών έτους 2019)
 • Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης (Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 (Α) προς το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β))
© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |