«Ενίσχυση εστίασης: Νέα δράση προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης»

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης.

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

• να έχουν ΚΑΔ εστίασης είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Όσον αφορά το τζίρο:

• να έχουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

• Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

• Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

• Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

  • Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

3. ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Το μέγιστο ποσό ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν:

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

4. ΣΚΟΠΟΣ:

Παροχή κεφαλαίου κίνησης, αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της εστίασης.

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31/12/2021.

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει άμεσα με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Έναρξη: Αναμένεται

Λήξη:    31/07/2021

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |