Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας

Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 ενισχύονται οι παρακάτω κλάδοι

Τουρισμού

 • Ίδρυση επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 (τριών) αστέρων
 • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας

Μεταποίησης

 • Ίδρυση μεταποιητικών επιχειρήσεων
 • Επέκταση μεταποιητικών επιχειρήσεων
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Τομέας Αποθήκευσης

 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) [ΚΑΔ 52.22.11.05]
 • Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων [ΚΑΔ 52.22.11.06]
 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)[ΚΑΔ 52.29.19.03].

Κλάδος Ενέργειας

 • Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15MW
 • Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) με εγγυημένη ισχύ μέχρι 5 MW
 • Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 • Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης
 • Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

 • Εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Συγχωνεύσεις ΜΜΕ
 • Αύξηση απασχόλησης
 • Συνεταιρισμοί
 • Πληροφορική – Τ.Π.Ε
 • Αυξημένη προστιθέμενη αξία
 • Επενδυτικά σχέδια ιδρύσεων σε Β.Ε.Π.Ε
 • Ενισχύσεις σε ειδικές περιοχές της χώρας

Παρεχόμενες ενισχύσεις: 

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 • Επιδότηση Κόστους Δημιουργημένης Απασχόλησης
 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 • Σταθεροποίηση Συντελεστή Φορολογίας Εισοδήματος μέχρι τα Επιτρεπόμενα Όρια
 • Ταχεία Αδειοδότηση.

Ποσοστά ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων από 01-01-2017 – Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων (ποσοστό ενίσχυσης ανά περιφέρεια): 

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 55%
 • Κεντρική Μακεδονία: 55%
 • Θεσσαλία: 55%
 • Ήπειρος: 55%
 • Δυτική Ελλάδα: 55%
 • Πελοπόννησος: 55%
 • Βόρειο Αιγαίο: 55%
 • Δυτική Μακεδονία: 45%
 • Ιόνια Νησιά: 45%
 • Κρήτη: 45%
 • Στερεά Ελλάδα: 45%
 • Αττική: 40%
 • Νότιο Αιγαίο: 40%

Ελάχιστο μέγεθος επένδυσης

 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000€
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: 250.000€
 • Μικρές επιχειρήσεις: 150.000€
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000€
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές: 50.000€
© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |