Νέα Δράση ΕΣΠΑ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Μέσα στο Φεβρουάριο Αναμένουμε το παραπάνω πρόγραμμα

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Πρέπει κατά το 2022 να έχετε τουλάχιστον 2 ΕΜΕ δηλαδή (πρέπει συνολικά 4.800 ώρες εργασίας από όλους τους εργαζομένους)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€. (δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη το 2022 ή 2021 ή 2020

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος  Έως 40%

2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός έως 100%

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός έως 5%

3. Εξοπλισμός (GREEN)* έως 50%

4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

8. Τεχνικές Μελέτες

9. Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά έως 50.000€

10 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ) Μέχρι 45.000 €

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40% ή 50 % αν υλοποιήσουμε δαπάνες (GREEN) τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |